Voimalaitos

Harjavallan vesivoimalaitos on valmistunut vuonna 1939 Kokemäenjoelle Harjavalla ja Nakkilan kunnan rajalle. Voimalaitoksessa on kolme pysty-Kaplan turbiinia, joiden yhteenlaskettu teho on 105 MW. Putouskorkeus on 26,5 m ja vuosituotanto noin 490 GWh.

Vuonna 2014 vesivoimalaitoksella alkoi kolmevuotinen rakennustyömaa, jossa kahden olemassa olevan turpiinin viereen rakennettiin kolmas pienempi turbiini tasaamaan tulvahuppujen energiansaantia. Investointi kasvatti voimalaitoksen tehoa n. 33 MW.

Harjavallan voimalaitos on yksi varhaisimmista suurvoimalaitoksista maassamme. Harjavallan voimalaitos edustaa funktionalistista teollisuusarkkitehtuuria, ja on rakennushistoriallisesti merkittävä kohde, jonka on suunnitellut arkkitehti Erik Bryggman. Voimalaitos kuuluu valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön.

Vastuullisuus

Vesivoima on puhdasta ja uusiutuvaa energiaa, jonka tuotannosta ei aiheudu päästöjä ilmaan, veteen tai maaperään.

Vesivoiman vaikutukset rajoittuvat lähivesistöön. Vesi ei vähene eikä pilaannu virratessaan voimalaitoksen turbiinien siipien läpi. Vesivoimalla pystytään torjumaan tulvia ja vähentämään niiden aiheuttamia vahinkoja.

Turvallisuus & tulvasuojelu

Patojen turvallisuutta ja kuntoa tarkkaillaan jatkuvasti. Erilaisia tarkastuksia tehdään sekä oman henkilökunnan että viranomaisten toimesta. Patojen kuntoa tarkkaillaan säännöllisillä, eritasoisilla tarkastuksilla kuten vuositarkastuksien ja viiden vuoden välein toteutettavien määräaikaistarkastuksien avulla. Patoturvallisuusasioiden viranomaisvalvonta kuuluu ELY-keskukselle. Kaikki patoturvallisuuteen vaikuttavat tekijät, toimenpiteet ja riskitekijät käsitellään huolellisesti.

Tulva on sää- ja vesistöolosuhteista johtuva luonnonilmiö. Tulvat saattavat aiheuttaa vahinkoja esimerkiksi ihmisille, ympäristölle ja taloudelliselle toiminnalle. Tulvien aiheuttamia haitallisia vaikutuksia ei voida koskaan täysin estää. Tulvavahinkoja voidaan kuitenkin pienentää erilaisin tulvariskien hallinnan toimenpitein. Kokemäenjoella tulvasuojelun merkittäviä keinoja ovat veden virtaamien säännöstely vesivoimalaitoksilla, maankäytön ohjaukset, rantojen pengerrykset sekä uomien ruoppaukset.

Omistajat

Harjavallan vesivoimalaitoksen omistaa Länsi-Suomen Voima Oy, jonka omistajia ovat UPM Energy (51,1 %), PVO-Vesivoima Oy (19,9 %), Kolsin Vesivoimatuotanto Oy (13,2 %), Porin kaupunki (5,1 %) ja Porin Energia Oy (10,7 %).

Toimitusjohtajana toimii UPM Energy Oy:n vesivoimapäällikkö Pekka Pollari.